OBCHODNÍ PODMÍNKY

provozovatele obchodu na doméně eshop.skolavycvikupsu.cz

(dále jen obchodní podmínky)

I.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností Klára Kučerová, Petrov nad Desnou 78814, IČ: 07559275 (dále jen „prodávající“), jako prodávajícím na straně jedné, a zákazníkem jako kupujícím na straně druhé (dále jen „zákazník“).
 2. Kupující, který je spotřebitelem (dále jen „zákazník“), a prodávající (společně dále jen „smluvní strany“) za níže uvedených podmínek uzavírají dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“) smlouvu o koupi zboží s níže vymezenými právy a povinnostmi smluvních stran (dále jen „Smlouva“). Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 3. Smlouva je uzavírána mezi prodávajícím a zákazníkem elektronicky, prostřednictvím e-shopu na webových stránkách prodávajícího na adrese eshop.skolavycvikupsu.cz (dále jen webové stránky).
 4. Zákazníkem může být pouze spotřebitel. V případě, že Smlouvu neuzavře kupující, který je dle zákona spotřebitelem, nenáleží mu práva uvedená v obchodních podmínkách, která dle právních předpisů náleží pouze spotřebitelům.

II.

Uzavření Smlouvy

 1. Prodávající prezentuje na webových stránkách katalog zboží a služeb – zejména oblečení, samolepky a další doplňkové zboží (dále jen „produkty“).
 2. Nabídka produktů na webových stránkách není návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. zákona. Informace o dostupnosti a době dodání produktů zobrazených na webových stránkách jsou s ohledem na dodací lhůty dodavatelů, dostupnost a jiné rozhodující okolnosti pouze orientační. Vyobrazení produktů (zejména odstíny barev, variabilní části produktu) jsou z povahy věci pouze ilustrační, výsledný produkt se může vzhledově lišit v závislosti na okolnostech, které prodávající nemůže ovlivnit.
 1. Uzavření Smlouvy: Zájemce o koupi produktu vytvoří prostřednictvím webových stránek objednávku vložením konkrétního produktu, po výběru velikostí či jiných parametrů zboží, do košíku kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“. V případě úspěšného vložení produktu do košíku, s uvedením:
 • počtu kusů a případného druhu produktu,
 • způsobu doručení produktu,
 • identifikačních a doručovacích údajů zákazníka,
 • způsobu platby a
 • případně dalších údajů, pokud jsou vyžadovány,

je na stránce pokladny po kliknutí na tlačítko „Objednat“ vytvořena objednávka produktů (dále jen „objednávka“), která je závazným návrhem na uzavření Smlouvy vůči prodávajícímu s obsahem uvedeným v objednávce. Před závazným odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.

Veškeré doplňující údaje k objednávce, například upřesnění barvy, typu nebo provedení výrobku, nebo popřípadě další upřesňující údaje, vzkazy a požadavky na prodávajícího je určeno okno „poznámka“, která se zobrazí v dolní části formuláře.

 1. Prodávající není povinen objednávku akceptovat.
 2. K uzavření a účinnosti Smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem dochází okamžikem akceptace objednávky prodávajícím odesláním potvrzujícího emailu na emailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce. Lhůta pro akceptaci objednávky prodávajícím jsou tři pracovní dny. V případě, že jste neobdrželi potvrzení objednávky ani do pěti pracovních dnů od jejího odeslání, kontaktujte prodávajícího na emailové adrese eshop.skolavycvikupsu@seznam.cz

III.

Obsah Smlouvy

 1. Uzavřením Smlouvy se prodávající zavazuje doručit produkt dle objednávky, na místo určené v objednávce jako místo plnění (zákazníkovi či zákazníkem určené osobě nebo na zákazníkem určené místo) a zákazník se zavazuje prodávajícímu za produkt a jeho dopravu uhradit cenu produktu a dopravy uvedené v objednávce.
 2. Termín dodání produktu uvedený v objednávce je pro prodávajícího nezávazný a pouze orientační, závisí na dodacích lhůtách výrobce a dostupnosti zboží. Prodávající s ohledem na povahu plnění negarantuje přesný termín dodání uvedený v objednávce, vynaloží však přiměřené úsilí k tomu, aby termín dle přání zákazníka splnil.
 3. Zákazník je povinen bezodkladně po převzetí produktu zkontrolovat jeho stav, počet a kvalitu.
 4. Zákazník je povinen oznámit vady produktu prodávajícímu bez zbytečného odkladu po dodání produktu, na adresu prodávajícího uvedenou v článku I. obchodních podmínek, případně elektronicky na emailovou adresu eshop.skolavycvikupsu@seznam.cz

IV.

Cena produktů a způsob platby

 1. Není-li na webových stránkách uvedeno jinak, jsou ceny produktů zobrazené u konkrétního produktu uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.
 2. Dopravu produktu na místo plnění, případně balné a další související náklady hradí zákazník. O výši těchto nákladů a ceny dopravy bude zákazník informován před odesláním objednávky.
 3. Cenu produktů je možné uhradit následujícími způsoby:
  1. Online platební kartou (ThePay);
  2. Bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky s uvedením variabilního symbolu
  3. Na dobírku hotově při doručení
 4. Prodávající vystaví a předá zákazníkovi daňový doklad na plnění dle Smlouvy nejpozději současně s tímto plněním.

V.

Informace pro spotřebitele

 1. Ustanovení tohoto článku V. obchodních podmínek se nevztahuje na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 2. Kontaktní údaje prodávajícího:
 • adresa pro doručování: Klára Kučerová, Petrov nad Desnou 78814
 • adresa reklamace: Klára Kučerová, Petrov nad Desnou 78814
 • adresa elektronické pošty eshop.skolavycvikupsu@seznam.cz
 • telefonní kontakt +420 603 276 883
 • bankovní spojení 1343129003/2700
 1. Poskytovatel je oprávněn k prodeji produktů na základě živnostenského oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 2. Zákazník má v případě vadného plnění prodávajícího práva dle § 2099 a násl. občanského zákoníku. Prodávající neposkytuje žádnou zvláštní záruku za jakost produktů ve smyslu § 2113 občanského zákoníku.
 3. Zákazník odesláním objednávky souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.
 4. Zákazník, který je podle zákona spotřebitelem, má právo na odstoupení od Smlouvy uzavírané prostřednictvím webových stránek. To neplatí v případech, kdy je předmětem Smlouvy dodání produktu, který byl upraven podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu.
 5. Prodávající tímto upozorňuje zákazníka, že u Smluv uzavíraných tzv. distančním způsobem prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, dle zákona platí:
  1. náklady na prostředky komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy se neliší od základní sazby (náklady na internetové připojení aj.) a zákazník si tyto náklady hradí sám
  2. záloha na cenu produktu není vyžadována, celá cena produktu musí být buďto uhrazena před odesláním zákazníkovi nebo zákazníkem uhrazena při doručení (platba na dobírku)
  3. v případě odstoupení od Smlouvy ponese zákazník náklady spojené s navrácením produktu
  4. Využitím práva na odstoupení od Smlouvy ve lhůtě stanovené zákonem nemá zákazník nárok na úhradu poštovného vynaloženého na vrácení produktu prodávajícímu
 1. Odstoupí-li zákazník od Smlouvy uzavírané distančním způsobem, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 2. Jestliže zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání produktu, který prodávající nabízí, vrátí prodávající zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání produktu.

VI.

Nedoručené (nevyzvednuté) zásilky 

 1. Kupující, si v rámci své objednávky volí způsob jejího dodání, a to buď prostřednictvím pošty, nebo jiného dopravce. V případě, že si kupující zvolí variantu doručení poštou nebo kurýrem, vyjadřuje tím souhlas s úhradou ceny za dopravu (dále jen jako „cena dopravy“).
 2. Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez zavinění prodávajícího (přepravce adresáta nenašel, nevyrozuměl o uložení zásilky, zákazník zásilku nepřevzal) je prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi uhrazení ceny dopravy.
 3. V případě, že objednávka (včetně případné ceny dopravy) byla již uhrazena a došlo k jejímu nedoručení dle bodu VI. odst. 2 obchodních odmínek, může kupující požádat o opětovné zaslání. K opětovnému zaslání může dojít, až po opětovném uhrazení ceny dopravy.

VII.

Reklamace

 1. Prodávající je ve vztahu k zákazníkovi zodpovědný za vady (rozpor produktu se Smlouvou). V případě vad produktu má zákazník, podle jeho výběru, následující práva:

a) právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) právo na odstranění vady opravou věci,
c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) právo odstoupit od Smlouvy.

přičemž konkrétní podmínky realizace výše uvedených práv zákazníka, jsou uvedeny v jednotlivých obecně závazných právních předpisech platných v České republice, zejména v ustanoveních § 1914 až § 1925, § 2087 až § 2117 a § 2158 až § 2174 v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v ustanoveních zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Vadný produkt spolu s reklamací je zákazník povinen doručit nebo zaslat na adresu prodávajícího a připojit popis vady a údaje umožňující identifikaci zákazníka.

VIII.

Řešení spotřebitelských sporů

 1. Subjektem oprávněným k mimosoudnímu řešení sporů ze Smlouvy je Česká obchodní inspekce.
 2. Zákazník má právo obrátit na Českou obchodní inspekci se stížností v souvislosti s plněním dle uzavřené Smlouvy nebo návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu s prodávajícím na adresu Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací na adr.coi.cz

IX.

Závěrečná ustanovení 

 1. Právní vztah prodávajícího a zákazníka se řídí českým právním řádem. Pokud Smlouva obsahuje zahraniční prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právním řádem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě. Obsah objednávky obdrží zákazník v potvrzujícím emailu a tyto obchodní podmínky jsou kdykoliv přístupné na webových stránkách nebo pod následujícím odkazem.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat bez souhlasu zákazníka. Změna obchodních podmínek nemá vliv na již uzavřené Smlouvy.
 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat se zákazníkem v individuálním případě písemně jinak výhradně tak, že změnu obsahu Smlouvy prodávající v akceptaci objednávky výslovně potvrdí. Takto potvrzená odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 6. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.8.2018.

Vzorový formulář odstoupení od Smlouvy uzavírané distančním způsobem v případě, že tak zákon stanoví:

Adresát:Klára Kučerová, Petrov nad Desnou 78814

Já, níže podepsaný/á (identifikace zákazníka) tímto odstupuji od kupní smlouvy resp. smlouvy o poskytování služeb uzavřené na dálku s prodávajícím Klára Kučerová uzavřené dne (den uzavření Smlouvy) pod číslem objednávky (uvést číslo objednávky nebo jinou jednoznačnou identifikaci).

Uhrazenou kupní cenu mi vraťte prosím na bankovní účet číslo (doplnit číslo bankovního účtu pro vrácení peněz).

(Datum, podpis zákazníka)