Obchodní podmínky

Objednávky přijímáme:

  • přes internetový obchod www.eshop.skolavycvikupsu.cz
  • telefonicky: 603 276 883 pondělí-pátek od 7 do 20 hod., sobota od 8 do 15 hod
  • osobně sepsanou objednávkou na prodejně v Petrově

Při podávání objednávky zákazník přijímá nabídku a souhlasí s obchodními podmínkami firmy Škola výcviku psů. Škola výcviku psů bezodkladně potvrdí zákazníkovi příjem objednávky k plnění.

Ceny jsou uvedeny v českých korunách a nezahrnují DPH protože nejsme plátci.
Zákazník má následující možnosti zaplatit cenu uvedenou na internetové stránce nebo v katalogu:
platbou předem, online, nebo osobně.
K placené ceně zboží je třeba přičíst poštovní poplatky příslušné ke zvolenému způsobu platby a dodávky:

  • 150,- Kč při volbě platby online nebo kartou, dodávky realizovány Českou poštou s.p. (odběr v nejbližším výdejním místě při dodávce „Na poštu“ nebo doručení na adresu uvedenou v objednávce při dodávce „Do ruky“). Volba je dostupná pouze u objednávek prostřednictvím stránek www.eshop.skolavycvikupsu.cz.
  • 69 Kč při volbě platby předem, dodávky realizovány Zásilkovnou „na výdejní místo“ při dodržení přepravních podmínek.

V případě zvolení platby on-line nebo kartou bude objednávka přijata k vybavení ve chvíli potvrzení rezervace dostatečných prostředků na bankovním účtu zákazníka.

Zásilka zboží je realizována v pořadí podle přicházejících objednávek, do vyčerpání zásob. Při velkém množství přicházejících objednávek mohou být některé výrobky dodány další zásilkou v pozdějším termínu do 3 – 4 týdnů ode dne obdržení objednávky.
Zásilka zboží je omezena pro území České republiky.

Cena poštovného se započítává pouze při dodání hlavní zásilky, a to i v případě, že objednávka bude realizována formou dílčích dodávek. Termín realizace objednávky se může prodloužit z příčin nezávislých na firmě.

Vyhrazujeme si právo na průběžné provádění změn, a to jak cen zboží z naší nabídky, tak ceny poštovného, při čemž se tyto změny nedotýkají práv osob, které podaly objednávku již před uskutečněním těchto změn.

 

Právo na vrácení zboží (právo na odstoupení od smlouvy)

Zaručujeme právo na odstoupení od smlouvy a tím i vrácení objednaného zboží bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy lze do 100 dnů od data obdržení zásilky.
Pro dodržení 100denní lhůty na podání prohlášení o odstoupení od smlouvy stačí odeslat prohlášení před jejím uplynutím na adresu Školy výcviku psů, Terezín 36, Petrov nad Desnou 78814. Vrácení vzájemného plnění stran má být provedeno bezodkladně, přičemž ne později, než ve lhůtě 100 dnů ode dne, kdy škola výcviku psů obdrželo prohlášení Kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy.

Škola výcviku psů může pozdržet vrácení platby přijaté od kupujícího do doby, než převezme vrácenou věc nebo než obdrží od kupujícího potvrzení o zaslání věci, podle toho, ke které události dojde dřív.

Zboží je třeba odeslat na vlastní náklady Zásilkovnou na adresu Terezín 36, Petrov nad Desnou 78814 . Zboží nabízené jako sada (souprava) je třeba vrátit vcelku. Zákazník může použít hotový doklad pro vrácení připojený k faktuře. Odeslání vraceného zboží v původním obalu spolu s dokladem pro vrácení zboží, který zákazník obdržel se zásilkou. Vrácené zboží nesmí být poškozeno a nesmí mít na sobě stopy opotřebení mimo opotřebení v rámci obvyklé manipulace se zakoupeným zbožím (např. vyplývajícím z nutnosti vyzkoušení nebo jiného prověření zboží). V případě vrácení poškozeného zboží nebo zboží se stopami opotřebení překračujícího rámec obvyklé manipulace může škola výcviku psů uplatnit vůči kupujícímu odškodnění ve výši hodnoty poškození nebo opotřebení, při čemž částka tohoto odškodnění může být stržena z částky prodejní ceny, která má být vrácena kupujícímu
V případě odstoupení od smlouvy je smlouva považována za neuzavřenou. V případě objednání zboží na míru s vyšitými logy, čísly apod. Není možné věci vyměnit.

Žádáme o dodržení stanovené lhůty pro vrácení zboží. Pohledávka za vrácené zboží bude uhrazena poštovní poukázkou, bankovním převodem na určený bankovní účet nebo na účet, ze kterého byla provedena platba, anebo formou nákupní poukázky pro využití při dalších nákupech v případě, že zákazník zvolí tuto formu úhrady pohledávky za vrácené zboží. Neexistuje možnost výměny vráceného zboží za jiné.
V případě, že škola výcviku psů nerealizuje dodávku veškerého objednaného zboží v termínu do 30 dnů, má zákazník právo ukončit smlouvu s okamžitým účinkem.

Záruka (reklamace)

Škola výcviku psů  vynakládá veškerou snahu, aby zboží dodané spotřebiteli bylo bez vad a v souladu s podanou objednávkou. Škola výcviku psů je ve vztahu k zákazníkovi zodpovědná za nesoulad zboží se smlouvou.

V případě nesouladu zboží se smlouvou má zákazník, podle jeho výběru, následující práva :

a) právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) právo na odstranění vady opravou věci,
c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) právo odstoupit od smlouvy.

přičemž konkrétní podmínky realizace výše uvedených práv zákazníka, jsou uvedeny v jednotlivých obecně závazných právních předpisech platných v České republice, zejména v ustanoveních § 1914 až § 1925, § 2087 až § 2117 a § 2158 až § 2174 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb.),a v ustanoveních zákona o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb.)

Spotřebitel má právo uplatnit u prodávajícího práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

Vadné zboží je třeba zaslat na adresu škola výcviku psů , Terezín 36, Petrov nad Desnou 78814 a připojit popis vady a údaje umožňující identifikaci zákazníka. Reklamační protokol může být předán škole výcviku psů v libovolné podobě, při čemž jeho zaslání spolu s reklamovaným zbožím může urychlit proces vyřízení reklamace.

V případě uznání nároků jako oprávněných, vrací škola výcviku psů reklamujícímu rovněž vzniklé náklady na dodání reklamovaného zboží na základě jím předloženého dokladu o jejich vynaložení, v případě nepředložení tohoto dokladu, ve výši nejlevnějšího způsobu dodávky nabízeného školy výcviku psů.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporů (ADR) provádět, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Pro umožnění využití mimosoudních způsobů řešení sporů podle požadavku čl. 14.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. 5. 2013 o on-line řešení sporů,  uvádí aktivní přípoj k platformě ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Výcvikové hřiště – Zvole 163

Výcvikový areál – Terezín 36, Petrov nad Desnou – hala + zahrada

Návštěvníkům areálu je vstup umožněn pouze na vlastní nebezpečí. Návštěvníci jsou povinni dodržovat všechna ustanovení tohoto provozního řádu. I při dodržení níže uvedených pokynů je pobyt v areálu pouze na vlastní nebezpečí, a proto jsou návštěvníci zodpovědní za sebe i za své psy. Výcvikový areál je neveřejným soukromým prostorem. Používání areálu, jeho vybavení a zařízení není určeno k veřejnému užívání. 

OCHRANA A BEZPEČNOST

Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek je přistup do areálu zakázán. Osobám jevícím známky ovlivnění alkoholem nebo jinými návykovými látkami nebude vedoucím areálu přístup umožněn. V případě, že si majitel není jistý agresivitou psa je jeho povinností přijít s nasazeným náhubkem. Psi v areálu musí být připoutáni na pevným vodítku.

Psovod je povinen mít vždy u sebe platný očkovací průkaz psa. Infekčně nemocní psi a feny v 2. polovině březosti mají přísný zákaz vstupu na cvičiště.

Provozovatelem výcvikového areálu je: Klára Kučerová, Terezín 36
Provozovatelem výcvikového hřiště je: Katolický dům v Zábřeze na Moravě

Tento Provozní řád cvičiště a areálu je platný od 1.10. 2020 

Provozní řád, obchodní podmínky a podmínky pro hlídání psů jsem si sám/ sama přečetla a podpisem souhlasím se všemi podmínkami

Dne: 

Klient: 

Klára Kučerová
IČO: 07559275

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Kurzovné je možné hradit převodem z účtu na účet v případě první návštěvy nebo hotově před následující lekcí, kdy už lekce kurzista navštěvuje. 

Lektorka si vyhrazuje právo zrušit výcvik s počtem kurzistů nižším než 3 po sobě jdoucí během dne a nabídnout kurzistovy možnost pokračovat s jinou skupinou v jiný den.

Pokud dojde ke zrušení výuky ze strany kurzisty do 24 hodin předchozího dne před zahájením výuky, je domluven náhradní termín, peníze se přesouvají.

Pokud dojde ke zrušení po 24 hodině předešlého dne před lekcí, je lekce nabídnuta jinému kurzistovi. V případě nesehnání náhrady peníze propadají a kurzista nemá nárok na náhradu zameškané lekce a musí částku dodatečně doplatit.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

Kurzista výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany Školy výcviku psů jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se kurzista výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv, a to především vyhotovením rozmnožením (kopií) materiálu, a to ani pro svou osobní potřebu, tzn. že bude užívat výlučně originály.

GDPR

Chozením na výcvikové lekce souhlasím s pořízením fotografické, audio nebo video dokumentace a zpracováním osobních údajů na ní uvedených. Souhlas je poskytnut za účelem reklamy a prezentace výcviku. ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro prezentaci výcviku.

Kurzista bere plnou zodpovědnost za svého psa a způsob výcviku, v případě, že se mu nelíbí metodika sám ukončuje. V případě použití elektrického obojku sám přebírá zodpovědnost a veřejně nesdílí jméno školy výcviku psů v tomto spojení. Použití a koupě pamlsků, granulí a jiných výrobků přebírá zodpovědnost za svého psa klient. V případě vdechnutí, kulhání a jiných zdravotních problémů za psa přebírá odpovědnost majitele.

Tyto kopie byly vyhotoveny ve dvou vydání. Z toho jedna podepsaná je uschovaná u lektorky.
Provozní řád, obchodní podmínky a podmínky pro hlídání psů jsem si sám/ sama přečetla a podpisem souhlasím se všemi podmínkami

Dne:

Klient:

Klára Kučerová
IČO: 07559275

HLÍDÁNÍ PSŮ – PROVOZNÍ ŘÁD

1) Psí hotel je určen k dočasnému ubytování pejsků. Neslouží k trvalému umístění zvířat.

2) Provozní doba hotelu je nepřetržitá, pokud není možné mít psa pod neustálým dohledem jsou v uzavřeném prostoru nebo kleci. Jsou umístěni do vyčištěných a vydezinfikovaných místností či kotců, kde se provádí pravidelný úklid.

3) K dočasnému ubytování mohou být přijata pouze zvířata prokazatelně zdravá, ošetřená proti blechám, klíšťatům, odčervená. Majitel doloží očkovací průkaz s platnou vakcinací (vzteklina, parvoviróza, psinka, hepatitida, laryngotracheitida, parainfluenza, leptospiróza). Vakcinace musí být aplikována nejméně 21 dní před umístěním zvířete a nesmí být starší než 3 roky.

4) Majitel musí upozornit na případné agresivní chování psa, hárající fenu, či fenu březí. Které nebudou přijati. V případě nalezení blech na psovi bude zrušeno ubytování. A majitel zajistí prostředky k sanitaci prostorů ubytovny.

5) Krmná dávka odpovídá velikosti a stáří psa 1x-3x denně dle dohody, voda se doplňuje průběžně celý den. Možnost odkoupit krmení na ubytování. 

6) Při přijetí psa vyplní každý majitel tzv. „kartu psa“, kde se zaznamenají všechny důležité informace o pejskovi. Majitel podepíše „protokol o předání psa“, který má dvě vyhotovení, jedno pro majitele a druhé pro hotel. Kopii očkovacího průkazu psa majitel odevzdá při přijetí a po dobu pobytu je uložen v hotelu. Majitel vyplňuje kolonku, zda souhlasí s výletem svého psa a přesunu na jiné místo – výlet, cvičák, louky apod.

7) Při rezervaci bude zákazníkovi vystavena smlouva o dočasném ubytování. Záloha činí 50% celkové odhadované částky za ubytování. Bez zálohové platby nelze brát rezervaci jako potvrzenou. Při zrušení rezervace méně než 14 dní před dohodnutým termínem počátku ubytování se záloha nevrací.

8) Každý pejsek musí mít svůj obojek, může si sebou vzít svou oblíbenou hračku, pelíšek, deku a vlastní krmení.

9) Je možné si předem domluvit převoz pejska. Provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout psa k ubytování. Štěňata mladší 6ti měsíců nemohou být ubytována.

10) Majitel bere odpovědnost za zničení a znehodnocení okolí za svého psa a vytvoří dostatečnou náhradu stanovené pojišťovnou či odhadcem. V případě že pes pokousá jiného psa platí majitel náklady spojené s veterinárním ošetřením.

Provozní řád, obchodní podmínky a podmínky pro hlídání psů jsem si sám/ sama přečetla a podpisem souhlasím se všemi podmínkami

Dne:

Klient:

Klára Kučerová
IČO: 07559275

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu webu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost

Nezbytné (vždy aktivní nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval správně
Analytické
Pomáhají nám pochopit, jak web používáte. S jejich pomocí ho můžeme zlepšovat
Profilující (marketingové)
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamy, které pro vás mohou být zajímavé a užitečné